Wednesday, November 15, 2006

osare...quick sketches in photoshop of tokyo wear

2 comments:

sokkuan said...

it should be "fuyu NI narimasu" yo. ('u')

sei-ji rakugaki said...

ご免なさい。間違います!。ども。